AFFINIMIP® SPE

AFFINIMIP® SPE su kolonice visoke kvalitete za ekstrakciju na čvrstoj fazi koje se temelje na molekularno utisnutim polimerima (MIP). Osnovna svrha je pročišćavanje uzoraka prije kromatografskih analiza. Zahvaljujući superiornoj selektivnosti u odnosu na standardni SPE, AFFINIMIP kolonice analitičarima pružaju visoko iskorištenje pomoću jednostavnih i brzih protokola.

AFFINISEP je kreiran kako bi specifično prepoznao željeni analit ili strukturno ciljanu molekulu prema obliku i funkcionalnim grupama.

 • Multimikotoksini – NOVO!
 • h4atulin
 • Zearalenon
 • Ohratoksin A
 • Fumonizini & Zearalenon
 • Deoksinivalenol (DON)
 • Bifenol A
 • Estrogeni
 • Zeranol residue
 • Fenoli
 • Kloramfenikol
 • Amfetamini
 • Tetraciklini
 • Matanefrini
 • Kateholamini
 • Herbicidi (Clopyralid, Picloram, Aminopyralid) – NOVO!
 • Glifosat – AMPA – NOVO!

Katalog
Aplikacije

Pročitaj više